Skip links


OnderwijsRedactie
OnderwijsRedactie verwerkt de persoonsgegevens van relaties met grote zorgvuldigheid en strikte vertrouwelijkheid, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

OnderwijsRedactie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

● Uw naam

● Uw e-mailadres

● Uw telefoonnummer
● Uw IP-adres
● Gegevens over uw activiteiten op onze website
● Uw internetbrowser en type apparaat

Waarom bewaart OnderwijsRedactie gegevens?
OnderwijsRedactie verwerkt uw persoonsgegevens:
● Voor het verzenden van onze nieuwsbrief of een gerichte mailing
● Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
● Om uw bezoek op de website te analyseren en met die gegevens uw ervaring te verbeteren

Delen met anderen
OnderwijsRedactie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van privacy.

Google Analytics
OnderwijsRedactie gebruikt Google Analytics om te analyseren hoe vaak de website wordt bezocht. Hiertoe verzamelen wij IP-adressen van onze bezoekers. De statistieken worden maximaal 12 maanden bewaard. OnderwijsRedactie deelt de IP-adressen met Google ten behoeve van het statistiekenprogramma Google Analytics. OnderwijsRedactie bv heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Er zijn maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit betekent dat de IP-adressen geanonimiseerd worden.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
OnderwijsRedactie gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om en bewaart deze gegevens goed en veilig.  Persoonsgegevens worden voor maximaal 3 jaar bewaard.

Beveiliging van persoonsgegevens
Medewerkers van OnderwijsRedactie dragen optimale zorg voor de persoonsgegevens onder hun beheer en hebben een verplichting tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie. OnderwijsRedactie past technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe om de gegevens die zij verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen gegevenslekken en inbreuk. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. Bij het constateren van een gegevenslek of inbreuk zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er melding worden gemaakt bij de desbetreffende instanties.

Recht op inzage
Personen van wie gegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van de gegevens die wij van hen verwerken.

Recht op aanpassing of verwijdering
Indien van een persoon de gegevens onjuist zijn, zal OnderwijsRedactie deze, op verzoek, corrigeren. Indien een persoon OnderwijsRedactie verzoekt om zijn/haar persoonsgegevens te verwijderen, zal dit door OnderwijsRedactie uit alle bestanden worden gedaan. Betrokkene worden daarvan op de hoogte gesteld. Om te kunnen controleren of een persoon op een eerder moment niet reeds een verzoek tot verwijdering heeft ingediend, wordt bij verwijdering zijn/haar e-mailadres in een apart bestand bewaard. Bij voorkomende gelegenheden wordt daarmee gecontroleerd of de betrokkene niet onbedoeld in een verwerking wordt meegenomen. Dat bestand wordt uitsluitend geraadpleegd voor dat doel.

Intrekking van toestemming, recht op bezwaar, beperking en overdracht
Een persoon kan bezwaar aantekenen tegen verwerking van zijn/haar gegevens. Een persoon heeft recht op beperking van de verwerking en op overdracht van zijn/haar gegevens aan een gelieerde partij of verwerker.

Wijzigingsclausule
OnderwijsRedactie behoudt zich het recht voor om de huidige privacyverklaring te wijzigen, mits binnen de regels van de AVG.

Contactgegevens
Voor informatie of voor het uitoefenen van wettelijke rechten, kan contact opgenomen worden met OnderwijsRedactie via info@deonderwijsredactie.nl.

Utrecht, 3 februari 2020